Bolagsstyrning

Mission

Vår uppgift är att bedriva insamlingsverksamhet så effektivt som möjligt, så att så mycket som möjligt av varje givares bidrag går till den verksamhet man valt, och så lite som möjligt till administration. Detta ska vi göra på ett uthålligt sätt, under lång tid och i flera länder. Vår verksamhet ska anpassas till ny teknik och nya sätt för människor att kommunicera och den ska successivt göras mer effektiv. Den högre effektiviteten ska inte skapa högre vinst, utan komma givare och organisationer till godo.

Förutsättningar

För att kunna utföra vår mission behöver vi

  • Kompetenta och starkt motiverade människor
  • Dynamik som gör att verksamheten anpassar sig till nya förutsättningar
  • Tydlig företagskultur
  • Tillräckligt stark ekonomi (likviditet, soliditet och finansiering genom investerare)
  • Tillräcklig ersättning till anställda, styrelse och investerare

Olika företagsformer

Vi har övervägt olika sätt att organisera verksamheten, bl a ideell förening, stiftelse och aktiebolag. Intuitivt tyckte vi att vi borde undvika aktiebolagsformen, eftersom den i grunden hanterar verksamheter, där syftet är vinstmaximering.

Men vi har kommit fram till att formerna ideell förening och stiftelse har begränsningar för vår verksamhet ifråga om kontroll och förändringskraft. De gör det också svårt att säkra finansiering. Vi har också kommit fram till att vi kan styra aktiebolagsformen, så att företaget anpassas till vår mission och dess förutsättningar. Det är också bra att det finns ett tydligt regelverk för aktiebolag, som styr frågor om insyn, revision mm.

(Vi har också tittat på en företagsform som finns i vissa delstater i USA, som heter Benefit Corporation. Den omfattas där av lika tydliga regler som aktiebolagslagen ger i Sverige. Om den hade funnits i Sverige, hade den kanske varit den ideala företagsformen för oss.)

Styrning av aktiebolaget

Styrning av aktiebolaget Pennybridge görs genom bolagsordningen och genom ett avtal mellan aktieägarna. Där regleras bl a att

  • Vårt ändamål är att skapa samhällsnytta genom att effektivisera insamling (och alltså inte att maximera vinst för aktieägarna)
  • Vi ska verka enligt principerna för FN:s Global Compact
  • Vi ska använda varaktigt överskott till att sänka de kostnader som vi debiterar
  • Företaget ska ge skälig (men alltså inte hög) ersättning till aktieägarna, styrelsen och företagsledningen