Välj ändamål och starta ditt månadsgivande

Filtrera med hjälp av funktionerna nedan för att lättare hitta dina ändamål!

Sortera och filtrera
 • Äldre
 • Barn och unga
 • Bistånd
 • Djur
 • Forskning
 • Hälsa
 • Humanitärt
 • Idrott
 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö och natur
 • Opinion och påverkan
 • Religion
 • Socialt arbete
 • Socialt entreprenörskap
 • Utbildning
 • Sport
 • Kultur
 • 6 per sida
 • 10 per sida
 • 20 per sida
 • Visa alla
 • Sortera på
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A

Ecpat

”Det här är vår hemlighet. Berättar du för någon så vet du vad som händer…”

Sexuella övergrepp mot barn sker varje minut, både på och utanför nätet. ECPAT arbetar för att stoppa och förebygga övergrepp. Varje dag gör vi skillnad för barn, till exempel via vår stödlinje där barn som utsatts får hjälp. Vi tar också som enda aktör i Sverige ner övergreppsbilder på barn från nätet, vi sprider kunskap och påverkar beslutsfattare för att stärka barns skydd.

Nu kan du bli alla barns hjälte och skapa en tryggare värld för barn genom att sälja eller buda till förmån för ECPAT.
Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Menskoppar till skolor i Ghana - öka flickors närvaro!

Utbildning är en mänsklig rättighet och trots att den i Ghana är kostnadsfri finns faktorer som resulterar i barns frånvaro. En orsak till den låga andelen flickor i skolorna är menstruation. Den okunskap som finns kring menstruation i kombination med bristen på mensartiklar får flickor att tvingas välja bort sin utbildning. Så bör det inte vara - och så behöver det inte heller vara!

För att öka flickornas närvaro i skolan initierar the Espersen Foundation ett projekt som ska satsa på att förse flickor i skolor i Ghana med utbildning kring just menstruation. Likaså satsar vi på att donera menskoppar; ett hållbart mensskydd som enkelt återanvänds.

Tidigare har the Espersen Foundation försett över 1000 elever med skoluniformer och skolmaterial. Vi vill fortsätta göra skillnad, och hoppas därför att ni vill vara med och bidra!

Läs mer om vår verksamhet här: https://espersenfoundation.se/vad-vi-gor/
Läs mer

Barn och unga, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet

Vi är en svensk folkrörelse som verkar för ett bättre och starkare FN. Vi arbetar lokalt och globalt för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.
Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn funnits sedan 1957. Idag består vi av tusentals medlemmar och 76 anslutna riksorganisationer. I våra 69 lokala FN-föreningar bedrivs det verksamhet över hela landet och vi samarbetar även internationellt med andra FN-förbund som en del av WFUNA. FN-förbundet finns till på uppmaning av FN:s generalförsamling men är fristående från FN. På så sätt kan Svenska FN-förbundet sägas utgöra en länk mellan FN och Sveriges befolkning.

Vår vision är en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, väpnade konflikter förebyggs, det råder social och ekonomisk rättvisa och utvecklingen är hållbar. För denna vision är Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling en viktig del av vår verksamhet.

Vårt insamlingsarbete syftar framförallt till att långsiktigt stödja FN-projekt som bidrar till att förverkliga de globala målen till år 2030. Insamlingen kanaliseras till våra samarbetspartners, vilka ansvarar för att implementera projekten i fält.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan, Mänskliga rättigheter, Utbildning

EMMAUS STOCKHOLM

Emmaus Stockholm bidrar till en hållbar värld genom återanvändning, utvecklingsprojekt och informationsarbete. Med insamlade medel från vår second hand-försäljning medverkar vi till att skapa en hållbar och mer rättvis värld där jordens resurser fördelas rättvist. Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Opinion och påverkan, , Mänskliga rättigheter

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet grundades 1945 och har i dag drygt 40 000 medlemmar och är Sveriges största intresseorganisation för reumatiker och deras anhöriga. Reumatikerförbundets mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Förbundet arbetar bland annat med att sprida information och kunskap om de reumatiska sjukdomarna till de drabbade, deras anhöriga och till allmänheten. En strategisk och mycket viktig uppgift är att samla in pengar till reumatologisk forskning för att lösa reumatismens gåta!
Läs mer

Forskning

Dandelion Africa

Dandelion Africa är en NGO (non-governmental organisation). Organisationens vision är att sprida kunskap, medvetenhet och att uppmuntra till engagemang. Detta görs genom att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för att förbättra och möjliggöra politiskt inflytande, hälsa och försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden i Kenya. Dandelion Africa arbetar i flera delar av Kenya med fokus på marginaliserade områden kring Nakuru, Baringo och Kajiado South. Dandelion Africa Sverige är en ideell förening som bildades år 2012. Föreningen består av en styrelse, aktiva medlemmar och volontärer som tillsammans arbetar för att stödja och främja Dandelion Africas arbete på plats i Kenya och i Sverige. Sedan år 2019 har Dandelion Africa Sverige ett godkänt 90-konto som kontrolleras via svensk insamlingskontroll. Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem och månadsgivare. Mer information hittar du på vår hemsida: [https://dandelionafrica.se/medlem/](https://dandelionafrica.se/medlem/) Läs mer

Barnen Framför Allt Bistånd

**Barnen Framför Allt (BFA)** är en ideell förening som bildades 1979 av ett antal föräldrar som själva adopterat barn. Föreningen arbetar inom tre verksamhetsgrenar: adoption, bistånd och fadderskap. Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse.

I **Bistånd/Faddergruppen** arbetar tio personer på sin fritid helt ideellt. Vi arbetar aktivt med insamlingar på olika sätt och söker ständigt nya samarbeten med svenska organisationer och företag som delar våra värderingar och som vill utveckla biståndsprojekt i samverkan med oss. Vi har personliga och täta kontakter med våra mottagarorganisationer.

**BFA Bistånd** satsar på projekt runt om i världen. Dessa bidrar till bättre förhållanden för barn och unga fattiga människor. Dessa får lättare att integreras i samhället och ges en bättre livssituation. Ledorden är hållbar utveckling genom utbildning, integration och hälsa. Vi främjar biståndsprojekt som präglas av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med fokus. på barns och kvinnors rätt.

**BFA-Fadder** förmedlar hjälp till 613 fadderbarn i 8 länder. Fadderpengen ger barnet skolgång, skolmaterial och skoluniform. På många håll får barnen också sjukvård och skollunch. Vi sponsrar också ungdomar i yrkesutbildning och i akademisk utbildning.
Läs mer

Compassion Sverige

Compassion International är en global fadderorganisation med över 2,1 miljoner barn i 25 länder. Budskapet är tydligt "Befriar barn från fattigdom i Jesu namn".

Compassion arbetar holistiskt. Vi vill inte bara ge barn mat, kläder, utbildning och sjukvård utan vi vill också ge dem Guds kärlek.

Compassion är barnfokuserat
Compassions fokuserar på varje enskilt barns utveckling. Genom att arbeta holistiskt möts barnens andliga, ekonomiska, sociala och fysiska behov.

Compassion är Kristuscentrerat
Jesus Kristus är centrum av Compassions verksamhet. Varje barn som deltar i Compassions program erbjuds att lära sig om Jesus och hur man kan utveckla en gemenskap tillsammans med Gud. Undervisningen är anpassad för barnets ålder, för den kulturella kontexten och aldrig tvingande.

Compassion är församlingsbaserat
Compassion tror att kyrkan är ett redskap för att förmedla hopp till en brusten värld och rättvisa till de fattiga och förtryckta. Därför samarbetar Compassion med över 7 500 lokala kyrkor världen över. Den lokala kyrkan har en unik kunskap och förståelse för de verkliga behoven i sitt närområde och kan på så vis nå de barn som behöver mest hjälp.
Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan, Mänskliga rättigheter

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898 – då drunknade fler än 1 100 personer varje år i Sverige. Under 2022 var den siffran endast 70 personer, mycket tack vare vårt envetna arbete under de senaste 125 åren. Men vi är inte färdiga – vi arbetar dagligen med att nå vår vision: noll drunkningar.
Vi är en ideell organisation som finns över hela Sverige. Många barn och vuxna i Sverige kan fortfarande inte simma och detta är en av de viktigaste grundpelarna i vår verksamhet. Under de senaste fem åren har över 150 000 barn gått i våra sommarsimskolor och 21 592 vuxna har tagit del av de vattensäkerhetsutbildningar vi årligen genomför. Dessa kostnadsfria simskolor finns till för alla de som har svårigheter att simma eller är rädda för vatten. Vi har också under de senaste fem åren kostnadsfritt skickat ut 234 000 utbildningshäften till skolor över hela landet, där elever i årskurs 1-6 får lära sig om bad-, båt-, is-, och vädervett.
Våra utbildade livräddare bevakar 27 stränder runt om i Sverige, och under 2021 omkom inga människor på av oss bevakade stränder. Under samma år drunknade 14 personer på ej bevakade stränder, människor som inte hade behövt mista livet.
Vi arbetar också med att varje månad publicera drunkningsstatistik över hur många omkommer vid drunkningsolyckor. Statistiken är central i att informera människor om riskerna med att vistas i, vid och på vatten, samt förebygga att fler olyckor sker.
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Idrott, Opinion och påverkan, Utbildning

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är Sveriges internationella människorättsorganisation som grundades 1982 och idag arbetar på fyra kontinenter runt om i världen.

Vi är en oberoende expertorganisation (mestadels människorättsjurister och journalister) med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer:
- Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.
- Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.
- Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd.
Läs mer

Opinion och påverkan

Insamlingsstiftelsen Choice

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades i januari 2010 av medicinjournalisten Robert Åkesson och bedrivs i samverkan med läkarstudenter & psykologstudenter som föreläser för högstadie- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och tobak (ANT) utifrån ett medicinskt perspektiv, samt motarbetar den ökade psykiska ohälsan bland unga. De har idag undervisat för över 30,000 elever runt om i Sverige.

De flesta ungdomar vet redan att alkohol, narkotika och tobak är farligt, men kunskapen om varför finns inte alltid där. Med hjälp av utbildningen från Choice kan den kunskapsluckan fyllas. Insamlingsstiftelsen Choice verksamhet bygger därmed på följande grundstenar:
# Information och diskussion
# Kunskap och medvetenhet

Hälsa och välmående
Målet är att alla Sveriges unga vuxna och ungdomar ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Därför sätts kunskapen i fokus istället för propaganda. Målet är därmed att minska alkoholens, narkotikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar.
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, även inom skolverksamheten. Insamlingsstiftelsen Choice hjälper skolan att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda skolan ett hälsoteam bestående av läkarstudenter och psykologstudenter men även genom samtalsstöd där psykologstudenterna finns tillgängliga för eleverna.
Insamlingsstiftelsen Choices mål är att alla unga i Sveriges samhälle oavsett bakgrund ska få en bättra hälsa och en bra start på livet.
Läs mer om vårat arbete (http://www.stiftelsenchoice.se/sv/hem/ "Insamlingsstiftelsen Choice") alla bidrag uppskattas och används för att ge fler unga kunskap om ANT samt stöd mot psykisk ohälsa.
Läs mer

Insamlingsföreningen Kinondo Support

I södra Kenya, vid kusten, ligger Kinondos byar, där medelinkomsten är bland de lägsta i Kenya. Kinondo Kwetu Trust fund startades av en svensk familj i syfte att, genom sjukvård och utbildning, förbättra levnadsvillkoren för Kinondos befolkning. I Sverige samlar Kinondo Support pengar till fondens arbete i Kenya. På Kinondo Kwetu Medical center får invånarna grundläggande sjukvård, mödravård, förlossningar, vaccinationer, HIV- tuberkulos och diabetesmottagning, prevention och behandling av malaria. Personalen besöker även traktens skolor för hälsovård \ och -information. Fonden ger stipendier till gymnasiestudier för barn från Kinondo. Gymnasiet kostar ca 4000 kr per år, en oöverstiglig summa för de allra flesta i Kinondo.\ \ Fonden stödjer också Kinondo Primary school med löner till lärare, mat till förskolan och skoluniformer. Läs mer

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Våra huvudländer är Rumänien, Lettland, Albanien och Bulgarien.Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.
Vårt arbete bygger på kristna värderingar och vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda. Med små medel kan Du hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ut ur misär – till ett värdigt liv.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan,

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

**Var och en av oss kan förgylla någons barndom.** Astrid Lindgren tog barnen på allvar. Lyssnade på dem, gav dem tid, kärlek och engagemang. Hon berättade om livet för dem, utan att försköna och utan att skrämma. Hennes skrivna ord väckte kraft, gav tröst och förändrade världen. Vi är inte magiska sagoberättare som Astrid Lindgren men vi har möjlighet att förändra verkligheten för barn som drabbas av sjukdomar i tidig ålder. Vår stiftelse stödjer forskare som dagligen arbetar för att ge sjuka barn ett friskare liv. Som dagligen gör skillnad. ”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom är jag nöjd” sa författarinnan en gång. Det är en vision som var och en av oss kan dela, och som du kan vara med och uppfylla genom att skänka ett bidrag till vårt 90-konto; plusgiro 900014-2, bankgiro 5186-4593 eller via swish, 123 900 01 42. Våra insamlade pengar går till forskning för att förebygga att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och som kan hjälpa dem som drabbas i tidig ålder. Med ditt stora eller lilla bidrag kan du förgylla vardagen för dessa barn och deras familjer – men också förändra samhället i stort. Läs mer

Ankarstiftelsen

Ankarstiftelsen genomför långsiktiga och hållbara insatser med rättighetsperspektiv för behövande människor i Colombia, närliggande länder och i Sverige. Ankarstiftelsen arbetar med insatser som syftar till att stärka egenmakten för barn, ungdomar och kvinnor samt andra utsatta grupper.
Ankarstiftelsen vill även arbeta med rehabilitering av kriminella i den svenska fångvården.
Stiftelsen strävar efter att:
- barn i Colombia ska få grundläggande utbildning.
- barn och ungdomar ska hållas borta från kriminalitet, droger och prostitution.
- barn och ungdomars rättigheter främjas
- kvinnor ska ges förutsättningar till försörjning och egenmakt.
- frihetsberövade ska kunna återvända till samhället och till ett ”bra liv” genom effektiv rehabilitering
- förbättra folkhälsan genom att att arbeta med dricksvattenrening.
- rädda biologisk mångfald genom stöd till samarbetspartners
- ge stöd till landets fredsprocess genom arbete med försoning.
- vi vill i Sverige arbeta för att stävja kriminalitet genom att ge frihetsberövade hopp och tro om ett sunt liv.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Idrott, ,

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och föreståelse för hur det är att leva med blodcancer. Vidare försöker förbundet väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård (inkl. rehabilitering), samtidigt som vi arbetar aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. Vi har även en väl etablerad stödverksamhet som bland annat omfattar stödpersoner med egen erfarenhet av blod- eller blodcancersjukdom. Läs mer

Forskning

Hjärnfonden

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor.

Sedan vår start 1994 har vi delat ut nästan en miljard kronor till svensk hjärnforskning och vi har inga planer på att sakta ner. Det finns mycket mer att utforska. Vi vet att förändring i det stora börjar med att ge varje människa rätt förutsättningar. Att varje människa, varje hjärna, får plats.

För att uppfylla vår vision arbetar vi med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. Vi tror på att gemensamt skapa livsviktiga lösningar genom forskning, för fler. Målet är ökad kunskap och fler genombrott på hjärnans och nervsystemets område.

I dag är Hjärnfonden en av Sveriges snabbast växande insamlingsorganisationer men vi är långt ifrån färdiga. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler.

Tillsammans fortsätter vi att sätta hjärnan på agendan för att driva utvecklingen till ett samhälle där alla förstår hjärnans betydelse och potential.
Läs mer

Forskning, Hälsa, Äldre, Utbildning, Barn och unga, Opinion och påverkan

Julkampanj för mer ljus!

Vårt mål för 2024 år är att hjälpa 1 000 familjer i området längs kusten ovanför Mombasa i Kenya. Det betyder att ungefär 3 000 barn kan studera mer och höja sina betyg och att 5 000 personer får mer pengar över till mat.

För 500 kr får en familj tillgång till en lampa eller en energieffektiv spis, och samtidigt minskas utsläppen av CO2 med 5 ton!
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
Läs mer

Humanitärt, Hälsa

God vård efter sexuella övergrepp - en mänsklig rättighet

WONSA är en svensk Insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom att arbeta med behandling, forskning och utbildning tar stiftelsen fram och sprider insatser för att förebygger sexuella övergrepp och för att göra sjukvård efter sexuella övergrepp till en självklarhet.

Vi tror att vår kunskap, våra insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att WONSA med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver kunskap, mod och empati.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Forskning, Mänskliga rättigheter

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete
Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.
Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!
Läs mer

Forskning, ,

Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser Sverige är en volontärsdriven organisation som sedan 2007 arbetar med humanitarian engineering för att engagera, inspirera och förena människor till att tillsammans bygga en hållbar framtid. Vi arbetar både i Sverige och runt om i världen med projekt som ämnar att stärka lokala samhällen på ett hållbart och långsiktigt sätt Läs mer

Humanitärt

Insamlingsstiftelsen Wonsa

Sexual abuse and sexual violence are areas characterized by aggression, domination, taboo, shame, guilt, politics and opinions. Our belief is that a constructive navigating through the minefield requires knowledge, love and courage. Knowledge is our base. With knowledge we can give professional treatments to our patients. And with courage we can act with dedication and love in this difficult area. Läs mer

Hela Sverige skramlar

Tisdagen den 29 september direktsänds Hela Sverige skramlar. Artister som Laleh, Petter, Linda Pira, Jonas Gardell och många, många fler samlas för en unik konsert till förmån för människor på flykt.

Den historiska konserten i Globen visas på SVT, TV3 Play, TV4 Play, Aftonbladet TV och Expressen TV.

Alla artister ställer upp gratis till förmån för UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Var med du också!
Läs mer

Humanitärt

Strokefonden

Var 20:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

Strokeförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, du som är anhörig och andra intresserade. Vi arbetar med råd & stöd, informationsspridning och samhällspåverkan.
Läs mer

Forskning, Opinion och påverkan, Hälsa

Ronald McDonald Barnfond

Vår vision är att alla svårt sjuka barn ska må bättre, med sina nära och kära, nära!
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto med ändamålet att stötta familjer vars barn behöver specialistvård. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo tillsammans i en hemlik och trygg miljö, nära sjukhuset.
Vi bidrar även med finansiellt stöd till barnmottagningar som vill barnanpassa väntrummen sjukhus och vårdcentraler.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Hälsa

Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning samlar in pengar till förmån för forskning och informationsspridning om den dödliga och obotliga sjukdomen ALS. Läs mer

Forskning, Hälsa

UN Women Sverige

UN Women Sverige arbetar på uppdrag av UN Women och är en av tolv nationella kommittéer i världen. Uppdraget innebär att bedriva insamling till UN Womens internationella program samt utbilda och sprida information om UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter i världen.

UN Women bildades 2010 och är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women finns representerade i över 80 länder och arbetar genom 100 program för att påskynda jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Mänskliga rättigheter

Insamlingsstiftelsen för drottning Silvias barnsjukhus

Insamlingsstiftelsen arbetar för att skapa glädje för de barn och familjer som vistas på Drottning Silvias barnsjukhus. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Vi arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.

Läs mer om vårt arbete på glädjeläker.se.
Läs mer

Barn och unga

Clownronden

På sjukhusen möter clownerna inte bara barnen och deras familjer, vi möter också människor i entréhallar, hissar och korridorer. Sjukhusclownernas närvaro skapar en alldeles speciell känsla av glädje och mänsklighet som påverkar hela stämningen. I en miljö där barn kan vara sjuka och nedstämda är det extra viktigt att avdramatisera vissa händelser. När mamma och pappa kanske beter sig annorlunda, när alla provtagningar gör ont, när rummet och dofterna är obekanta, kan ett möte med sjukhusclownerna skänka skratt och lindra stress och oro. Läs mer

MyRight - Empowers people with disabilities

MyRight bildades 1981 och är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen. MyRight har 19 medlemsorganisationer vilkas gemensamma medlemsbas uppgår till 220,000 medlemmar. Läs mer

Mänskliga rättigheter

Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Läs mer

Forskning

Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Läs mer

Forskning

Parasport Sverige

Parasport Sverige organiserar idrott på elit- och breddnivå för personer med fysisk rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Parasport Sverige består av tre idrottsorganisationer som tillsammans bildar en helhet: * Svenska Parasportförbundet * Sveriges Paralympiska Kommitté * Special Olympics Sverige Läs mer

FRIENDS

Friends är en ideell stiftelse som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg vardag utan mobbning.

Varje år utsätts 140 000 barn för mobbning, kränkningar och trakasserier. Varje dag öppnar barn sina mobiler med ångest eller går till skolan med rädsla för vad de ska möta.
Vi vet också att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord, ofta till följd av mobbning. Friends arbetar därför aktivt mot mobbning i förskolor, skolor, idrottsföreningar och på nätet.

Vi är en icke-vinstdrivande organisation, utan statliga bidrag, och är därför helt beroende av stöd från allmänheten. Det är endast tillsammans vi kan nå vår vision: En värld fri från mobbning!
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Idrott, Opinion och påverkan

Insamlingsstiftelsen ChildFriend

ChildFriend är en obunden, svensk insamlingsstiftelse med säte i Huskvarna. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Mänskliga rättigheter, Utbildning

LP-verksamheten Ideella Riksförening

Vi är en organisation som arbetar med människor i utsatthet och utanförskap. Vi har behandlingshem och stöd- och motivationshem på flera ställen över landet, på en kristen grund. Vi har ca 80 lokala kontakter över landet, ramavtal med 230 av 290 kommuner, ramavtal med kriminalvården. Våra sommarkonferenser är välbesökta. Vi besöker fängelser, häkten, finns ute i fältarbete, öppenvården. Vi har en vårdkedja med mycket bra resultat där vi ser till hela människan. Arbete med kvinnor, unga vuxna och ungdomar växer och utvecklas bland annat genom Debora och LP-Grow. Kan vi hjälpa en människa så får det effekt och vi får ofta se upprättade familjer och relationer. Vi tror att detta arbete behövs nu mer än någonsin i samhället. Vill du vara med i detta arbete kan du ge en gåva till LP-Riks, till Hjälpkassan där vi är med och stöttar människor där inget hopp finns längre, till arbete bland kvinnor som vi kallar för Debora eller till LP-Grow, vårt ungdomsarbete.Tack på förhand! Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan,

Barncancerfonden

Varje dag får ett barn i Sverige cancer, och trots stora forskningsframsteg hör barncancer fortfarande till en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn. Men det finns hopp. Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag kan nya forskningsprojekt möjliggöras för att öka överlevnaden och utveckla effektivare och mer skonsamma behandlingar som är elakare mot cancern men snällare mot barnen.

Barn och cancer hör inte ihop. Genom att sälja, buda eller donera till förmån för Barncancerfonden är du med och stödjer livsviktig forskning och sprider hopp till barn med cancer och deras familjer. Tack för att du är med i kampen mot barncancer. Varje krona är viktig.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Hälsa

Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse

Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande sjuka, handikappade och flyktingar. Läs mer

Humanitärt, Bistånd,

Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som driver den nationella stödlinjen för barn och unga. Hit kan alla upp till 18 år höra av sig för professionellt stöd dygnet runt. Bris har även lokala mottagningar och jobbar med att sprida kunskap, skapa opinion och förbättra lagar som påverkar barn.
Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan

Stiftelsen Lean On Me

Arbetar för att kort- och långsiktigt förbättra livskvalitén för barn och ungdomar i Sverige som fått en alldeles för tuff start i livet. Läs mer

Jämställdhet och Klimaträttvisa

När klimatet försämras drabbas de mest utsatta först och värst. Precis som många andra orättvisor har klimatorättvisorna ett kvinnligt ansikte. Det är de som oftast ansvarar för vattenhantering i våra samarbetsområden och när männen tar arbete i städerna blir kvinnorna kvar för att med ensamt ansvar bruka jorden och ta hand om hemmet i de områden som riskerar att drabbas värst av torka, frost och översvämningar.

Vi samarbetar med lokala gräsrotsorganisationer som specialiserar sig på sin egen kontext. De utbildar barn, unga och kvinnor i sina mänskliga rättigheter och tränar dem att på ett praktiskt sätt utöva dem. De håller även utbildningar i hållbar odling och vattenhantering, samt bedriver påverkansarbete i sina samhällen för att uppmärksamma klimatfrågor och frågor som rör våld mot kvinnor och barn.

Hjälp oss att arbeta för kvinnors rätt till ekonomiskt och demokratiskt inflytande över sina liv och samhällen, och att skapa förutsättningar för kvinnor att bidra till en hållbar lokal utveckling.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Miljö och natur, Mänskliga rättigheter, Utbildning, culture, culture

Suicide Zero

Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. De allra flesta kan vi rädda.

Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som, sedan 2013, arbetar mot en nollvision för självmord i Sverige. Detta genom att bilda opinion, påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Suicide Zero är medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige samt kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Opinion och påverkan, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Äldre, Utbildning

Clownkliniken

Clownkliniken är en organisation med sjukhusclowner som funnits sedan 2001, men hade sin början redan 1994 när vi började på barncanceravdelningen på Östra Sjukhuset i Göteborg. Vi arbetar med att höja livskvaliteten för barn, vuxna, äldre och alla andra vi möter.

I dag finns vi på sjukhus i västra Sverige - Göteborg, Skövde, Borås, Trollhättan, Halmstad, Karlstad och Jönköping samt på äldreboenden i Göteborg.

Läs mer på: clownkliniken.se
Läs mer

Barn och unga, Hälsa, Äldre

Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Rotary Doctors Sweden vill att människor ska kunna vara friska och få tillgång till bra sjukvård när de behöver. I Kenya arbetar därför Rotary Doctors med:
- mobila barn- och mödravårdskliniker, som vaccinerar, ger mödravård och preventivmedelsrådgivning
- förebyggande hälsovård, så som vatten och latrinprojekt samt utbildning av byhälsovolontärer
- stöd till kvinnor så de kan kräva sin rätt till att bestämma över sin egen hälsa
- stöd för att förbättra hur små hälsokliniker och sjukhus fungerar genom att skicka ut svenska sjukvårdspersonal som kan överföra kunskap
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Hälsa, Mänskliga rättigheter

Beridna Högvakten

I centrum för vår uppmärksamhet står förstås hästarna. Drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp vår tradition. Det är inte många som vet att det är våra medlemmar som äger och står för hästarnas utbildning och bidrar till driften. Det innebär alltså att du som medlem både är hästägare – och beskyddare av en viktig tradition. Läs mer

Utrota Polio

Polion (också kallad barnförlamning) är på väg att bli utrotad i världen. Men vi kämpar på med de sista viktiga insatserna och behöver din hjälp.
Polio uppkommer pga ett mycket smittsamt virus som kan infekterar ryggmärgen och orsakar förlamning. Det drabbar framförallt barn, vilket har gett det namnet barnförlamning.

Vår insamling Utrota polio, eller "End Polio Now" får stort stöd av Bill och Melinda Gates Stiftelse, där varje krona som vi tillsammans samlar in tredubblas av Gates Stiftelse.

Gåvor till End Polio Now hanteras av Rotary Hjälper som är en svensk ideell insamlingsstiftelse som bildad 2007. Mer information om organisationen hittar du på: www.rotaryhjalper.se
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Forskning, Hälsa

World's Children's Prize Foundation

**World’s Children’s Prize utbildar och stärker barn till förändrare som kan stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.**

Sedan år 2000 har 45 miljoner barn deltagit. WCP-programmet är världens största årliga utbildningssatsning om barnets rättigheter och demokrati. De flesta av de miljoner deltagande barnen lever i svaga och fattiga stater. Många av dem får veta för första gången att de har rättigheter och kan göra sina röster hörda, bland dem före detta barnsoldater, skuldslavbarn och offer för människohandel. Bland dem som har ställt sig bakom WCP som beskyddare finns Malala Yousafzai, Xanana Gusmão och den framlidne Nelson Mandela. Även Sveriges drottning Silvia och Sveriges statsminister Stefan Löfven är beskyddare.
Läs mer

Erikshjälpen

Erikshjälpen arbetar för en förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi ger utbildning, hälsa och trygghet och skydd till barn och unga, genom insatser runt om i världen. Vi gör det för att barn ska få sina rättigheter uppfyllda och möjlighet att själva vara med och påverka sina liv och sin framtid.

Vi arbetar i 16 länder tillsammans med ett 70-tal partnerorganisationer i ett 100-tal projekt. Vi arbetar med både akuta och långsiktiga insatser, där behovet är som störst.

Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna vi får används på rätt sätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kräver att minst 75 procent av pengarna går till våra insatser, med insamling- och administrationskostnader på högst 25 procent. Vår ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2021 var våra insamlings- och administrationskostnader 11 procent.

När du säljer en vara till förmån för Erikshjälpen är du med och bidrar till att fler barn får nya förutsättningar i livet och kan få sina rättigheter uppfyllda. Tack!
Läs mer

Bistånd, Barn och unga

New Hope

Stiftelsen New Hope bildades 1988. Syftet var och är att genom insamlingar i Sverige stödja utsatta barn över hela världen. Hjälpen kanaliseras främst genom etablerade lokala mindre organisationer på plats ute i världen, för att säkerställa rapportering, närvaro och bästa möjliga användning av insamlade medel. Eftersom New Hope är en liten organisation kan vi inte spänna över flera områden och har därför valt att koncentrera våra insatser till barns utbildning och hälsa. Dessa två komponenter har vi identifierat som framgångsfaktorer eftersom båda är viktiga förutsättningar för att individen själv skall kunna skapa sin framtid. Varje år stöttar vi 6-10 mindre projekt runt om i världen. Många av våra projekt pågår under flera år, och målet för våra projekt är alltid att organisationen på plats själva skall kunna ta över och driva projektet vidare. Läs mer

Barn och unga

Hoppets Stjärna

Hoppets Stjärna är en bistånds- och utvecklingsorganisation som sedan 1970 kämpat för att ge barn en bra start i livet. Det åstadkommer vi genom att ge dem till tillgång till utbildning, mat och vatten. Läs mer

Bistånd

EFS

Din gåva till EFS mission går till evangelisation, utbildning, sjukvård och mycket mer. Vår vision är att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Tillsammans med systerkyrkor och partner över hela världen arbetar vi för att det ska ske. För att kunna göra detta är vi helt beroende av människor gåvor.

EFS internationella mission arbetar utifrån tre prioriterade områden: evangelisation, utbildning och diakoni.

Evangelisation
Vår missionskallelse handlar om att nå vidare med evangeliet. Det är Jesu kallelse till sina lärjungar och vi får vara med och bära det uppdraget vidare. Detta görs bland annat via stöd till projekt inom evangelisation, församlingsutveckling och mediamission.

Utbildning
För att missionsarbetet ska ha en stabil grund behövs utbildning med en helhetssyn på människan. Ökad kunskap och utbildning leder till förutsättningar för människor att forma sina liv och ta vara på de resurser de har. Utbildning inom teologi, ledarskap, hälso- och sjukvård med mera har till syfte att tjäna hela människan.

Diakoni
Jesus kallar oss till kärlek och omsorg om människors konkreta livssituation. Hälso- och sjukvård, barn och kvinnors rättigheter, utvecklingsarbete, miljö- och demokratifrågor är viktiga som ett uttryck för Guds kärlek till alla människor. Skolor, sjukhus och liknande är platser där människor kan komma i direkt kontakt med evangeliet om Jesus Kristus.

EFS verksamhet kontrolleras av Svensk insamlingskontroll för att garantera att gåvorna används rätt.
Läs mer

Religion, Barn och unga, Humanitärt, , Mänskliga rättigheter

Svenska Hästars Värn

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har
utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt och psykiskt. Därefter placerar vi ut dem i noga utvalda foderhem.
Läs mer

Djur

Loza Foundation

Hjälp Europas mest utsatta människor!
Glappet mellan fattiga och rika växer sig allt större i Europa. Barnhem och institutioner i de fattigaste områdena sitter fast i en gråzon utan förutsättningar eller resurser att själva förändra sitt tillstånd.
Loza Foundation fokuserar på de undangömda platserna i Europas fattigaste delar och hjälper där människor med särskilda behov som lever under omänskliga omständigheter.

Stiftelsen grundades 2017 som en reaktion på de levnadsförhållanden som råder för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. I samarbete med lokalbefolkningen gör vi direkta insatser på institutioner för människor med mentala och fysiska funktionshinder, på barnhem och verksamheter för kvinnor och barn i särskild utsatthet. Barn som saknar föräldrar och familj lever i särskild utsatthet och kvinnor som flyr ifrån våld och förtryck förskjuts ofta av anhöriga och har ingenstans att ta vägen.

Loza Foundation vill skapa möjligheter att bidra till en positiv utveckling i länder som inte hunnit utveckla ett socialt trygghets system. Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index: Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Kosovo.
Läs mer

Mänskliga rättigheter

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

ALEF arbetar med studiecirklar på modersmålet för unga och vuxna som aldrig fått gå i skolan. De får lära sig att använda sig av läsning, skrivning och matte för att ta kontrollen över sina liv och ta sig ur fattigdomen.

Vår verksamhetsidé är att bygga kapacitet i lokala organisationer som redan finns på plats och som kan kulturen och språket, och förstår människornas livssituation.

Vårt arbete skapar förutsättningar för människor att förbättra sin ekonomi, och att leva bättre tillsammans i samhället. Vi utrustar unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation underifrån.

Vi har för närvarande projekt i Uganda, Togo, Benin och Demokratiska Republiken Kongo.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, , Mänskliga rättigheter, Utbildning

Neuroförbundet

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt uppdrag är att tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör. Vår vision är ett samhälle utan A och B-lag där människor med neurologisk diagnos har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet startade 1957och har ca.13 000 medlemmar fördelade på ca.90 lokala föreningar spridda över Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

Neurologiska sjukdomar syns inte alltid.
Ändå är risken stor att någon i din familj har eller kommer att drabbas. Vanliga är MS, stroke och parkinsons men listan är tyvärr längre än så. Den skrämmande sanningen är att neurologiska sjukdomar kostar samhället lika mycket som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer tillsammans. Under tiden går livet vidare.

Även sjukdomar har en vardag.
Människor med neurologiska diagnoser vill kunna hämta barnen på dagis, bära hemmaten från affären, åka till landet på semestern – de vill leva och älska som alla andra. Vi på Neuroförbundet samlar in pengar till forskning om sjukdomarna och framstegen är stora. Men vi gör också allt vi kan för att drabbade ska kunna få en fungerande vardag. Behovet är oändligt och vi skulle gärna göra mer – om vi hade resurser.
Läs mer

Forskning

SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd

SPES är en rikstäckande organisation som ger stöd till närstående när någon tagit sitt liv - och som förebygger att självmord sker imorgon.

När du stödjer oss bidrar du inte bara till att rädda liv utan också till att bryta tystnaden om ett av våra största samhällsproblem!

Varmt tack!
Läs mer

Humanitärt, , Hälsa, Opinion och påverkan