Välj ändamål och starta ditt månadsgivande

Filtrera med hjälp av funktionerna nedan för att lättare hitta dina ändamål!

Sortera och filtrera
 • Äldre
 • Barn och unga
 • Bistånd
 • Djur
 • Forskning
 • Hälsa
 • Humanitärt
 • Idrott
 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö och natur
 • Opinion och påverkan
 • Religion
 • Socialt arbete
 • Socialt entreprenörskap
 • Utbildning
 • Sport
 • Kultur
 • 6 per sida
 • 10 per sida
 • 20 per sida
 • Visa alla
 • Sortera på
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A

Fredens Hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap. Läs mer

Barn och unga, Mänskliga rättigheter

Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Läs mer

Forskning

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
Läs mer

Humanitärt, Hälsa

Ronald McDonald Barnfond

Vår vision är att alla svårt sjuka barn ska må bättre, med sina nära och kära, nära!
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto med ändamålet att stötta familjer vars barn behöver specialistvård. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo tillsammans i en hemlik och trygg miljö, nära sjukhuset.
Vi bidrar även med finansiellt stöd till barnmottagningar som vill barnanpassa väntrummen sjukhus och vårdcentraler.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Hälsa

Föreningen för Gatubarn i Nepal

Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening som samlar in pengar för att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att hamna på gatan i Nepal. I det arbetet prioriterar vi flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem.

Vidare ska föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar, samt ge mat till barn som ännu lever på gatan.

Som ett led att minska mödradödligheten har föreningen i liten skala påbörjat arbetet med att utbilda barnmorskor. Utbildningen ges till unga flickor från fattiga familjer som saknar möjlighet till högre studier.

Vårt arbete i Nepal är småskaligt och görs med långsiktighet. Vi arbetar för hållbarhet snarare än kvantitet och vill bidra till utvecklingen i det fattiga Nepal. Alla insamlade pengar går direkt till vår verksamhet i Nepal. Allt arbete i föreningen i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader, såsom avgift för vårt 90-konto, bankavgifter och auktoriserad revisor.

Läs mer

Sjöräddningssällskapet

Vi har 72 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar. Och 2 300 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Vårt arbete drivs framåt tack vare många ideella insatser. Men det kostar pengar varje år att utbilda de frivilliga, reparera båtar och tanka för att kunna gå ut på larm.
Läs mer

Hälsa, Utbildning

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och föreståelse för hur det är att leva med blodcancer. Vidare försöker förbundet väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård (inkl. rehabilitering), samtidigt som vi arbetar aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. Vi har även en väl etablerad stödverksamhet som bland annat omfattar stödpersoner med egen erfarenhet av blod- eller blodcancersjukdom. Läs mer

Forskning

Djurens Rätt

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.

Våra uppdragsgivare är kycklingarna, hönorna, korna, grisarna och de andra djuren som är i behov av vår hjälp – vi finns för att ge dem en röst och försvara deras rättigheter.

Vi står alltid på djurens sida.

Djurens Rätt är helt beroende av frivilligt stöd. Detta är en tydlig drivkraft för att vårt arbete ska vara så effektivt som möjligt och ge konkreta resultat. Vill du vara med och stötta arbetet för djuren? Bli medlem i Djurens Rätt på www.djurensratt.se/medlem
Läs mer

Djur, Miljö och natur, Opinion och påverkan

Svenska Hästars Värn

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har
utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt och psykiskt. Därefter placerar vi ut dem i noga utvalda foderhem.
Läs mer

Djur

Cancerhjälpen

Hur hjälper din gåva cancersjuka barn och vuxna?
Din gåva används till att bevilja ansökningar från cancersjuka. Syftet är att göra livet lättare, uppmuntra och om möjligt sprida ljus i tillvaron.
Cancer tar ingen hänsyn till något, allra minst den drabbade och de anhöriga.
Därför finns Cancerhjälpen och har gjort så sedan 1993.
En till storleken liten välgörenhetsorganisation som gör en stor skillnad.
Varje dag. för många.
Läs mer

Barn och unga,

Muskelfonden

Muskelfonden har till ändamål att samla in pengar för att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna,och deras behandling.
(Ex: muskeldystrofi, muskelatrofi, myastenia gravis, mfl)
Forskningen skall ske i Västsverie.
Läs mer

Forskning

Röda Korset

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram, även när det är svårt.

Genom att sälja av det du inte längre behöver till förmån för Röda Korset - är du med och räddar liv och ger hopp världen över.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Opinion och påverkan, Hälsa

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade. Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Läs mer

Opinion och påverkan

Musikbojen

Musikbojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig för barn och unga som lider av psykiska, sociala och fysiska svårigheter. Läs mer

Humanitärt

Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Våra viktigaste aktiviteter är mentorprogram och stora högtidsfiranden.

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar. Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan. Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Sedan starten 2016 har vi
- möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
- hjälpt hundratals nyanlända till arbetsrelaterad sysselsättning
- stöttat hundratals nyanlända i våra arbetsförberedande aktiviteter.

Varje år publicerar vi en effektrapport med våra bedrifter och resultat på nemaproblema.se/resultat.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, , , Mänskliga rättigheter

Compassion Sverige

Compassion International är en global fadderorganisation med över 2,1 miljoner barn i 25 länder. Budskapet är tydligt "Befriar barn från fattigdom i Jesu namn".

Compassion arbetar holistiskt. Vi vill inte bara ge barn mat, kläder, utbildning och sjukvård utan vi vill också ge dem Guds kärlek.

Compassion är barnfokuserat
Compassions fokuserar på varje enskilt barns utveckling. Genom att arbeta holistiskt möts barnens andliga, ekonomiska, sociala och fysiska behov.

Compassion är Kristuscentrerat
Jesus Kristus är centrum av Compassions verksamhet. Varje barn som deltar i Compassions program erbjuds att lära sig om Jesus och hur man kan utveckla en gemenskap tillsammans med Gud. Undervisningen är anpassad för barnets ålder, för den kulturella kontexten och aldrig tvingande.

Compassion är församlingsbaserat
Compassion tror att kyrkan är ett redskap för att förmedla hopp till en brusten värld och rättvisa till de fattiga och förtryckta. Därför samarbetar Compassion med över 7 500 lokala kyrkor världen över. Den lokala kyrkan har en unik kunskap och förståelse för de verkliga behoven i sitt närområde och kan på så vis nå de barn som behöver mest hjälp.
Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan, Mänskliga rättigheter

Lille Hans

**Hjälp barn och ungdomar\ till psykisk hälsa!** Insamlingsstiftelsen Lille Hans hjälper barn och ungdomar med psykiska problem att komma till psykoanalytisk behandling som är en kvalificerad intensiv psykoterapi för barn och ungdomar med allvarligare psykiska svårigheter. Det kan vara svåra aggressionsutbrott, tvångshandlingar, självmordstankar, ätstörningar, ångest, magont, allvarligare koncentrationssvårigheter och andra symptom. Denna behandling bekostas inte av den offentliga vården och för dessa barn kan de privat finansierade bidragen vara livsavgörande. Ju tidigare man kan fånga upp ett barn med psykiska svårigheter och ju intensivare behandling man kan erbjuda desto större är möjligheterna att komma till rätta med problemen. I en psykoanalys får barnet träffa analytikern ofta, tre till fyra gånger i veckan. Den höga frekvensen är, liksom fasta tider, nödvändig för att barnet ska känna den trygghet som är förutsättningen för att de problem som ligger bakom symptomen ska kunna komma till uttryck i relationen till analytikern och på det sättet bearbetas. Även familjer med mycket små barn vänder sig allt mer till Lille Hans för bidrag till psykoanalytisk konsultation och behandling. Barnen, oftast bara några månader gamla, visar då tecken på störningar i form av t.ex. ihållande svårigheter med sömnen, amningen eller att föräldrarna, oftast mammorna, inte känner att de får kontakt med sitt spädbarn. I de fallen kan en psykoanalytiker som specialiserat sig på att arbeta med spädbarn och deras föräldrar erbjuda en intensiv psykoterapeutisk-psykoanalytisk kontakt. Man arbetar då med barnet och föräldern tillsammans och syftet är att förbättra-upprätta anknytningen mellan mamman och barnet. De här behandlingarna pågår oftast under en kortare period och möjligheterna att vända utvecklingen in i konstruktiva banor är oftast mycket gynnsamma. Psykoanalytisk behandling utövas av legitimerade läkare och legitimerade psykologer eller personer med annan likvärdig akademisk utbildning som förutom grundutbildningen till psykoanalytiker även har en 4-årig påbyggnadsutbildning i psykoanalys med barn och ungdomar. Psykoanalytiker är legitimerade psykoterapeuter. Insamlingsstiftelsen Lille Hans har funnits sedan 1996 och finns med på Givarguidens gröna lista 2018, www.givarguiden.se. Insamlade medel går oavkortat till barnens behandling. Bidragen finansieras genom donationer. Läs mer på www.lillehans.se Läs mer

Lilla barnets fond

Alla nyfödda barn kommer inte till BB.

Vart tionde barn startar sitt liv på en neonatalavdelning.

Det är ofta chockartat för föräldrar och nära omgivning när det nyfödda barnet behöver neonatalvård. Något som varje år drabbar omkring 10000 barn i Sverige. De flesta barn har snabbt övergående problem och kan lämna neonatalvården redan efter några dagar, medan, andra är svårt sjuka och kan behöva avancerad vård under lång tid.

​Fler och fler barn överlever men sjukdom i samband med födelsen kan sätta spår. För resten av livet.

Mer forskning behövs för att bättre förebygga och behandla komplikationer hos nyfödda barn. Därför startades Lilla barnets fond, av föräldrar, barnläkare och forskare som ville bidra till att samla in mer pengar till livsviktig forskning.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Hälsa

Star for Life

Jobbar med att minska spridningen av AIDS i bla Sydafrika, samt att främja självkänslan hos ungdomar med hjälp av musik och skapa framtidstro. Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan

Urologklinikens Forskningsfond vid USÖ

Stödjer Urologklinikens Forskningsfond vid USÖ Läs mer

Forskning

Mercy Ships

Mercy Ships bedriver GRATIS SJUKVÅRD till värdens fattigaste länder, framförallt i Afrika
Mercy Ships äger VÄRLDENS STÖRSTA SJUKHUSSKEPP, "Africa Mercy". 2017 står vårt nya skepp klart, då vi kan fördubblar våra hjälpinsatser.

Sedan 1978 har den kristna organisationen Mercy Ships hjälpt miljontals människor runt om vår jord. All personal på skeppet betalar för kost och logi och är volontärer, frivilliga arbetare. Här finns skola och dagis och plats för 450 besättningsmän.

Sjukhuset har 80 vårdplatser och 5 operationssalar. Här opereras och behandlas ögon, hjulbenta barn och klumpfötter. Käkkirurgi opererar stora tumörer och läpp och gomspalt. Allmän kirurgen opererar struma och bråck och Gyn har focus på VVF operationer för kvinnor med inkontinens.

Mercy Ships bidrar med bra tandsjukvård, gräver brunnar, undervisar i ekologiska odlingsmetoder där studenter finns. Mercy Ships besöker fängelser, barnhem och hem för HIV / Aids smittade.

150-200 landsmän rekryteras in till de olika teamen och får chansen att lära sig ny kunskap i ett nytt jobb där alla får vägledning och undervisning. Föreläsningar och konferenser anordnas i olika ämnen.

Syftet är att hjälpa människor med gratis sjukvård och ge hopp och helande till fattiga länder. volontärer kommer från hela välden och är alla är en liten kugge i det stora hjulet, med ett fantastiskt teamarbete!

Att se livet och hoppet komma tillbaka hos människor, är en stark upplevelse.
Tack för din gåva till Mercy Ships!
Läs mer

Hälsa

Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för skydd och vård av värdefull natur i Örebro län.

Vi arbetar för artrika ängar, storslagna skogar, vidsträckta myrar, myllrande vattendrag och tätortsnära natur.
Vi arbetar för att skapa intresse och förståelse för naturens små under och stora upplevelser för både vuxna och barn.

Din gåva gör skillnad för Örebro läns natur!
Med hjälp av dig kan vi skydda och vårda värdefull natur, anordna naturguidning, renovera ett fågeltorn eller anlägga en stig nära dig!
Läs mer

Miljö och natur, Djur, Hälsa, Utbildning

Parkinsonfonden

Parkinsonfonden är en insamlingsfond med ändamål är att stöda forskning som är relaterad till Parkinsons sjukdom. Det saknas kunskap om sjukdomens orsaker och det finns ingen effektiv bromsmedicin eller botande behandling. Vår vision är att råda bot på detta. Vårt forskningsstöd går till projekt som är prioriterade av fondens vetenskapskommitté och att insamlade medel går till rätt ändamål övervakas av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer

Forskning, Hälsa

Forskning för barnsjukdomar vid USÖ

Stödjer forskning om barns- och ungdomars sjukdomar.

Nyckelfondens insamlade pengar går oavkortat till forskning för att förebygga att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och till att hjälpa dem som är drabbade av sjukdom i tidig ålder. Med ditt stora eller lilla bidrag kan du vara med och underlätta vardagen för dessa barn och deras familjer – men också förändra samhället i stort.

Vår stiftelse stödjer forskare som dagligen arbetar för att ge sjuka barn ett friskare liv. Som dagligen gör skillnad.
Läs mer

Forskning

Lyft ett barn ut ur mörkret

Vi vill ge utsatta barn och ungdomar i vår värld möjlighet till ett bättre liv. Du kan tillsammans med oss vara med och förändra deras framtid. Vi har internationella mottagarorganisationer i bland annat Indien, Filippinerna och Nepal. Vi förmedlar pengar för att bygga och driva skolor, kliniker, barncenter, för att genomföra utvecklings- och utbildningsprojekt, hälso- och sjukvård, borra brunnar och starta självförsörjningsprojekt. Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Religion, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Hjärtebarnsfonden

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt.

Varje dag föds sex barn med hjärtfel i Sverige. Föräldrar till sex nyfödda får veta att deras barn har medfött hjärtfel. Det är den vanligaste missbildningen i världen. Tack vare stora framsteg inom forskningen överlever de allra flesta, men de lever ett liv som är annorlunda än kompisarnas. Undersökningar, operationer och anpassningar i vardagen blir en del av vuxenblivandet.

Vi stödjer både forskningen och drabbade. Vi informerar allmänheten om vikten av att se behoven hos de personer som har hjärtfel och hur viktigt det är att ta ställning i donationsfrågan så att fler barn överlever. Kort sagt, vi gör skillnad på flera håll. Ett trasigt barnhjärta förändrar allt.

Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Hälsa

GIVEWATTS

Idag lever över 600 miljoner människor i energifattigdom i Afrika. Det betyder att fler än 30 miljoner familjer antingen inte har ljus efter mörkrets inbrott och istället använder fotogenlampor och vaxljus, lägger en stor del av sin osäkra inkomst på fotogen och bränsle till matlagning, och lämnas utan marginal om något händer. Detta är pengar som de annars skulle kunna använda till saker som mat, medicin, samt för investeringar som kan göra livet lite bättre och säkrare. De lever utsatt och om skörden slår fel ett år, eller en familjemedlem blir sjuk och behöver sjukvård eller medicin, försvinner deras trygghet snabbt. Samtidigt ökar CO2 utsläppen runtom världen. och avskogningen leder till att naturen gradvis blir sämre rustad att hantera klimatförändringar.

För så lite som 200 kr kan vi hjälpa ytterligare en familj att få tillgång till klimatsmart och hållbar energi. Det gör stor skillnad i deras vardag. Det påverkar utbildning genom att skolelever ägnar en timme längre studier per dag med en solenergilampa. Kvinnor sparar 2 h per dag på att samla in bränsle för matlagning. Klimatet påverkas med en besparing på den koldioxid som inte släpps ut för varje solcellslampa och klimatsmart spis som ersätter traditionella ljuskällor och vedspisar.

Bidra med en gåva och tillsammans kan vi göra en insats för en familj och samtidigt slå ett slag för miljön. Vi är väldigt stolta över vad vi gör, så berätta gärna om det för andra så hjälps vi åt att sprida budskapet till fler.
Läs mer

Miljö och natur, Barn och unga, , Utbildning

Riksföreningen Aktiva Synskadade

Riksföreningen Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden förening, med ändamål att främja fritidsverksamhet för personer med synnedsättning, samt medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende. Vi har särskild inriktning mot barn och unga, som löper högre risk att leva ett isolerat och stillasittande liv – idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet. I föreningen får man möjlighet att träffa nya vänner, utmana sig själv och byta erfarenheter.

Aktiva Synskadade kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.
Läs mer

Barn och unga, Hälsa

Rädda Barnen

Rädda Barnen är på plats i Ukraina för att skydda barnen

Situationen i Ukraina har snabbt förvärrats. Tusentals familjer flyr från huvudstaden Kiev och många barn är oroliga och rädda. Barn och familjer som tvingas fly behöver hjälp med tak över huvudet, mat och rent vatten. När säkerhetsläget tillåter är Rädda Barnen redo att trappa upp sina insatser för att se till att barn i landet får den hjälp de behöver. Tillsammans kan vi göra skillnad. Swisha Rädda Barnen på 902 00 33.

Din gåva gör skillnad för barn som har det svårt – i Ukraina och runt om i världen.

Läs mer på Rädda Barnen hemsida: www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan, Hälsa

God vård efter sexuella övergrepp - en mänsklig rättighet

WONSA är en svensk Insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom att arbeta med behandling, forskning och utbildning tar stiftelsen fram och sprider insatser för att förebygger sexuella övergrepp och för att göra sjukvård efter sexuella övergrepp till en självklarhet.

Vi tror att vår kunskap, våra insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att WONSA med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver kunskap, mod och empati.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Forskning, Mänskliga rättigheter

Kvinna till Kvinna

Kvinnor utsätts för våld och övergrepp i krig och konfliktdrabbade områden, ofta utan att det anses vara ett brott! Ibland är våldet mot kvinnor en medveten del av krigföringen. Trots det fortsätter kvinnorättsförsvarare runt om i världen att kämpa för att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Kvinna till Kvinna stödjer över 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vårt mål är att utplåna våld och övergrepp mot flickor och kvinnor och åstadkomma hållbar fred för alla.

Det är tack vare bidrag från allmänheten som vi kan stödja kvinnor i flera av världens mest utsatta konfliktområden. Gåvor gör det möjligt för oss att motverka våld mot kvinnor, att arbeta mot sexuellt utnyttjande av flickor i skolan och att arbeta för en mer jämställd värld. Din gåva bidrar också till att kvinnor världen över får utbildning om sina rättigheter och blir stärkta i att ta plats i samhället.
Läs mer

Bistånd

Mentor

Mentor är en ideell organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda olika former av mentorskap till ungdomar samt stöd och utbildning till föräldrar i det viktigaste ledarskapet någonsin - föräldraskapet.

Målet är att ingjuta styrka, motivation bland unga och stärka relationerna mellan unga och vuxna.

Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven.

Alla har rätt att känna framtidstro.

Läs mer

Forskning

Cancerforskning vid USÖ

Stödjer forskning om cancer och närliggande sjukdomar. Läs mer

Forskning

FRIENDS

Friends är en ideell stiftelse som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg vardag utan mobbning.

Varje år utsätts 140 000 barn för mobbning, kränkningar och trakasserier. Varje dag öppnar barn sina mobiler med ångest eller går till skolan med rädsla för vad de ska möta.
Vi vet också att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord, ofta till följd av mobbning. Friends arbetar därför aktivt mot mobbning i förskolor, skolor, idrottsföreningar och på nätet.

Vi är en icke-vinstdrivande organisation, utan statliga bidrag, och är därför helt beroende av stöd från allmänheten. Det är endast tillsammans vi kan nå vår vision: En värld fri från mobbning!
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Idrott, Opinion och påverkan

We Effect

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Vår vision är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och de människor som stödjer oss arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion och vinna stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Syftet är att fattiga och utsatta människor ska få ett bättre liv.

Våra huvudsakliga arbetsområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Vi vet att tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. Därför stödjer We Effect människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi samarbetar alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ’hjälp till självhjälp’.
Läs mer

Bistånd, Opinion och påverkan

Julkampanj för mer ljus!

Vårt mål för 2024 år är att hjälpa 1 000 familjer i området längs kusten ovanför Mombasa i Kenya. Det betyder att ungefär 3 000 barn kan studera mer och höja sina betyg och att 5 000 personer får mer pengar över till mat.

För 500 kr får en familj tillgång till en lampa eller en energieffektiv spis, och samtidigt minskas utsläppen av CO2 med 5 ton!
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur

CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en ideell organisation som erbjuder rehabilitering till cancerdrabbade. Vår vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering.

Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom extrem trötthet, smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och många cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att komma vidare.
Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt – men många står idag utan rehabilitering. Sjukvården har inte resurser att erbjuda cancerrehabilitering till alla som behöver det. Bland våra rehabdeltagare är det endast 1 av 5 som uppger att de erbjudits rehabilitering av vården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt – vi finns där när samhällets resurser inte räcker till.
Läs mer

Humanitärt, , Hälsa

covid-19 flygningar

Hela världen har drabbats av pandemin som påverkar människor i alla länder och samhällsklasser.
I Sverige har vi trots allt inte påverkats alltför mycket jämfört med utvecklingsländerna.
MAF som verkar i 38 länder möter många olika utmaningar i dessa länder. Begränsningar att flyga finns på de flesta platser men efterhand ser myndigheter och organisationer till att ge speciella tillstånd åt MAF-planen som i många fall kan fungera som livlinor:
Det handlar om att evakuera biståndsarbetare till större nationella flygplatser.
I några länder får MAF-personal undervisa vad covid-19 är för något och hur man skyddar sig.
Det kan gälla transporter av test och skyddsutrustning samt läkarteam som stöttar sjukvården.
I några länder är det enbart MAF som tillåts flyga ut förnödenheter till drabbade områden.
Läs mer

Hälsa

RFSU

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. RFSU driver också en klinik för sexuell hälsa. På kliniken arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och psykoterapeuter. Läs mer

Bistånd, Opinion och påverkan, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Save the Orangutan

På Borneo har över 100 000 orangutanger försvunnit sedan 1999. Orangutangen är akut utrotningshotad och regnskogen, dess hem, förstörs i alarmerande takt. Orangutangerna behöver vår hjälp om de inte ska försvinna under vår livstid. Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra de akut utrotningshotade orangutangernas överlevnad och bevara deras livsmiljö. I detta ingår även att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen. I samarbete med vår lokala partner BOS Foundation bidrar vi till att rädda, rehabilitera och återföra orangutangerna till det vilda samt att skydda och återplantera regnskog och engagera lokalbefolkningen i arbetet. Save the Orangutan har ett 90-konto vilket betyder att vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll och vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och Givarguiden. Save the Orangutan anser att orangutangerna har en plats i naturen – även i framtiden. Tack för ditt stöd! Läs mer