Find The Causes You Want To Support

When you are satisfied with your distribution activate your account by clicking the "Start monthly donation"-button.

Sort and filter
 • Aid
 • Animals
 • Children and youth
 • Education
 • Elderly
 • Environment and nature
 • Health
 • Human Rights
 • Humanitarian
 • Opinion and influence
 • Religion
 • Research
 • Social entrepreneurship
 • Social work
 • Sports
 • Sport
 • Kultur
 • 6 per page
 • 10 per page
 • 20 per page
 • View all
 • Sort by
 • Name A-Z
 • Name Z-A

Föreningen för terapikolonier

Hjälp oss att fortsätta erbjuda inkluderande program för barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Barn och unga som har utmaningar i sin vardag utifrån t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svåra upplevelser eller andra tillstånd som påverkar det psykiska välbefinnandet. Terapikolonier är trygga sammanhang med en hållande omsorg som möter barn och ungas grundläggande behov i nära samarbete med vårdnadshavarna. ”På terapikolonier förstod jag att någon kunde tycka om mig” Read more

Children and youth, , Health

Hand in Hand Sweden

Bekämpa fattigdom genom företagande
Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vi tränar och utbildar kvinnor i entreprenörskap och hjälper dem sedan att starta ett eget företag. På så sätt kan kvinnorna långsiktigt förbättra situationen för sig själva och för sina familjer. Vårt mål är att skapa tio miljoner jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian,

Stiftelsen Skåne Stadsmission

På Skåne Stadsmission möter vi människor som lever i utsatta livssituationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom. Vuxna och barn får stöd i vår öppna verksamhet, våra hälsovårdsmottagningar och vår nattjour.​ Vi finns här varje dag, året runt. Vår verksamhet görs möjlig bland annat med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag. Var med och skapa ett mänskligare Skåne. Read more

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

I vårt samhälle finns många som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom behöver hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig som tar vid där det offentliga samhällets omsorg upphör, allt för att ge den hjälpbehövande ett gott liv. Faktum är att ca 75% av all vård och omsorg som ges i Sverige utförs av en anhörig. Vi tycker att detta i grunden är någonting bra, så länge det sker av fri vilja, men att det ska omgärdas av stöd från samhällets sida. Att hjälpa, stödja eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän ska inte medföra negativa konsekvenser för den egna hälsan och livssituationen.

Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation som

verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga själva har möjlighet att leva ett gott liv. Samhället får inte profitera på människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:

* Stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.

* Verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.

* Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.

* Genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.

* Vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdares område nationellt och internationellt.

Anhörigas Riksförbund består idag av ca 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar, en förbundsstyrelse och ett kansli. De flesta medlemmarna är anslutna till Anhörigas Riksförbund via en lokalförening, men det finns också möjlighet att ansluta sig direkt till förbundet. Anhörigas Riksförbund växer och de frågor vi driver blir allt mer synliga i media. Samtidigt finns ett stort behov av att fler engagerar sig i vår rörelse och hjälper oss att kämpa för de anhörigas rättigheter! Alla kan bli medlem i Anhörigas riksförbund.
Read more

Hjärnfonden

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor.

Sedan vår start 1994 har vi delat ut nästan en miljard kronor till svensk hjärnforskning och vi har inga planer på att sakta ner. Det finns mycket mer att utforska. Vi vet att förändring i det stora börjar med att ge varje människa rätt förutsättningar. Att varje människa, varje hjärna, får plats.

För att uppfylla vår vision arbetar vi med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. Vi tror på att gemensamt skapa livsviktiga lösningar genom forskning, för fler. Målet är ökad kunskap och fler genombrott på hjärnans och nervsystemets område.

I dag är Hjärnfonden en av Sveriges snabbast växande insamlingsorganisationer men vi är långt ifrån färdiga. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler.

Tillsammans fortsätter vi att sätta hjärnan på agendan för att driva utvecklingen till ett samhälle där alla förstår hjärnans betydelse och potential.
Read more

Research, Health, Elderly, Education, Children and youth, Opinion and influence

Beridna Högvakten

I centrum för vår uppmärksamhet står förstås hästarna. Drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp vår tradition. Det är inte många som vet att det är våra medlemmar som äger och står för hästarnas utbildning och bidrar till driften. Det innebär alltså att du som medlem både är hästägare – och beskyddare av en viktig tradition. Read more

Lille Hans

**Hjälp barn och ungdomar\ till psykisk hälsa!** Insamlingsstiftelsen Lille Hans hjälper barn och ungdomar med psykiska problem att komma till psykoanalytisk behandling som är en kvalificerad intensiv psykoterapi för barn och ungdomar med allvarligare psykiska svårigheter. Det kan vara svåra aggressionsutbrott, tvångshandlingar, självmordstankar, ätstörningar, ångest, magont, allvarligare koncentrationssvårigheter och andra symptom. Denna behandling bekostas inte av den offentliga vården och för dessa barn kan de privat finansierade bidragen vara livsavgörande. Ju tidigare man kan fånga upp ett barn med psykiska svårigheter och ju intensivare behandling man kan erbjuda desto större är möjligheterna att komma till rätta med problemen. I en psykoanalys får barnet träffa analytikern ofta, tre till fyra gånger i veckan. Den höga frekvensen är, liksom fasta tider, nödvändig för att barnet ska känna den trygghet som är förutsättningen för att de problem som ligger bakom symptomen ska kunna komma till uttryck i relationen till analytikern och på det sättet bearbetas. Även familjer med mycket små barn vänder sig allt mer till Lille Hans för bidrag till psykoanalytisk konsultation och behandling. Barnen, oftast bara några månader gamla, visar då tecken på störningar i form av t.ex. ihållande svårigheter med sömnen, amningen eller att föräldrarna, oftast mammorna, inte känner att de får kontakt med sitt spädbarn. I de fallen kan en psykoanalytiker som specialiserat sig på att arbeta med spädbarn och deras föräldrar erbjuda en intensiv psykoterapeutisk-psykoanalytisk kontakt. Man arbetar då med barnet och föräldern tillsammans och syftet är att förbättra-upprätta anknytningen mellan mamman och barnet. De här behandlingarna pågår oftast under en kortare period och möjligheterna att vända utvecklingen in i konstruktiva banor är oftast mycket gynnsamma. Psykoanalytisk behandling utövas av legitimerade läkare och legitimerade psykologer eller personer med annan likvärdig akademisk utbildning som förutom grundutbildningen till psykoanalytiker även har en 4-årig påbyggnadsutbildning i psykoanalys med barn och ungdomar. Psykoanalytiker är legitimerade psykoterapeuter. Insamlingsstiftelsen Lille Hans har funnits sedan 1996 och finns med på Givarguidens gröna lista 2018, www.givarguiden.se. Insamlade medel går oavkortat till barnens behandling. Bidragen finansieras genom donationer. Läs mer på www.lillehans.se Read more

Barnrättsbyrån

**Vi kämpar för barns rättigheter i Sverige**

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter.

De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger till oss. Sedan sätter vi igång och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att vi gör allt ihop med barnet och ingenting över deras huvuden.
Read more

Storasyster

Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp. Det gör vi.

Varje år anmäls över 20 000 sexualbrott. Mörkertalet är stort och troligen rör det sig om uppemot 500 000 som utsätts årligen. Alla reagerar olika, men de flesta får ett förändrat liv, med varierande grad av till exempel oro, depression och känslor av skuld och skam. Direkt eller senare i livet. En tredjedel får självmordstankar.

Storasyster är en ideell organisation som är experter på att stödja utsatta, utbilda och förebygga med en vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi vet att det går att förändra. Stöd Storasyster.

Storasyster har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt givande.
Read more

Children and youth, Research, Opinion and influence, , Health, Human Rights

Där det bäst behövs

Gåvor till vår allmänna fond blir inte öronmärkta utan kan gå dit behoven är som störst. Read more

Aid, Humanitarian, Opinion and influence, Health, Human Rights

Hjärt-/kärl-/lungforskning vid USÖ

Stödjer forskning om sjukdomar i hjärtat, lungorna och blodkärlen. Exempel på sådana sjukdomar är Aortaförträngning, Kärlkramp, Astma, KOL, Åderbråck, Hjärtsvikt, Hjärtflimmer och Hjärtinfarkt. Read more

Research

AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en välgörenhetsorganisation som bildades 2018 av Ellinor Stattin och Tove Malm när deras barn drabbats av cancer. AjaBajaCancer underlätta vardagen för alla som drabbats av barncancer. Genom våra tjänster, erfarenheter, forum och samarbetspartners skapar vi erbjudande där alla som drabbats kan få hjälp och ett personligt stöd- enkelt. Det kan vara allt från att gå till affären och handla mat eller att få psykologiskt stöd när den olustiga känslan plötsligt infinner sig.

Kort och gott; att kunna hålla de utsatta i handen och underlätta vardagen är varför vi går till jobbet varje dag på AjaBajaCancer.

Läs mer om föreningen på ajabajacancer.se
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, , Health

The good village - ett välfärdssamhälle i mikroformat

Ta chansen att påverka världen och samhället genom att göra det du är bäst på! För att driva våra verksamheter och fortsätta att utveckla konceptet för The good village, behövs både kompetens, pengar och utrustning. I välfärdssamhällen som Sverige är de flesta samhällsfunktionerna finansierade med skattemedel. I länder som till exempel Burkina Faso måste vi däremot hitta andra lösningar för att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter, tills det finns ett statligt system för detta.

Ett mål med konceptet The good village är att skapa en struktur för lokal finansiering genom att starta lokala verksamheter som säljer tjänster och produkter. I Nakamtenga i Burkina Faso ökar varje år den andel av välfärden som är finanseriad via dessa lokala medel. Det finns dock stora investeringar kvar att genomföra för sjukvård, utbildning och infrastruktur, och dessa investeringar kräver donationer utifrån. Donationerna kommer främst från privatpersoner, företag och stiftelser i Sverige, sådana som du som vill vara med och göra skillnad!
Read more

Aid, Animals, Children and youth, Environment and nature, Humanitarian, Research, Sports, Opinion and influence, Religion, , , Health, Human Rights, Elderly, Education

FMN Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.
Read more

Opinion and influence,

Human Bridge

”Human Bridge vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.”

Återanvändning är ur miljöperspektiv ett effektivt sätt att tillvarata jordens resurser, samtidigt som material av olika slag utgör en resurs i sig. För Human Bridge innebär detta att t.ex. sjukvårdsutrustning, kläder mm. blir resurser i våra biståndsprojekt. Vårt främsta fokus ligger i att samla in och rekonditionera sjukvårdsutrustning och material. I våra sjukvårdssändningar arbetar vi utifrån tanken att ett så brett och användbart sortiment som möjligt ska sändas ut, allt från sjukhussängar och teknisk utrustning till kirurgiska instrument och förbrukningsartiklar. Som komplement till dessa insatser kan utbildning och andra närliggande utvecklingsinsatser också ingå. Sändningar kan även utgöras av kläder samt andra förnödenheter i direkta humanitära insatser. Våra insatser skall göras i områden där det kommer utsatta till del.

Human Bridge har 90 konto vilket garanterar rätt användning av gåvor.
Read more

Aid, Environment and nature, Humanitarian, , Education, Health

Menskoppar till skolor i Ghana - öka flickors närvaro!

Utbildning är en mänsklig rättighet och trots att den i Ghana är kostnadsfri finns faktorer som resulterar i barns frånvaro. En orsak till den låga andelen flickor i skolorna är menstruation. Den okunskap som finns kring menstruation i kombination med bristen på mensartiklar får flickor att tvingas välja bort sin utbildning. Så bör det inte vara - och så behöver det inte heller vara!

För att öka flickornas närvaro i skolan initierar the Espersen Foundation ett projekt som ska satsa på att förse flickor i skolor i Ghana med utbildning kring just menstruation. Likaså satsar vi på att donera menskoppar; ett hållbart mensskydd som enkelt återanvänds.

Tidigare har the Espersen Foundation försett över 1000 elever med skoluniformer och skolmaterial. Vi vill fortsätta göra skillnad, och hoppas därför att ni vill vara med och bidra!

Läs mer om vår verksamhet här: https://espersenfoundation.se/vad-vi-gor/
Read more

Children and youth, Health, Human Rights, Education

Hela Sverige skramlar

Tisdagen den 29 september direktsänds Hela Sverige skramlar. Artister som Laleh, Petter, Linda Pira, Jonas Gardell och många, många fler samlas för en unik konsert till förmån för människor på flykt.

Den historiska konserten i Globen visas på SVT, TV3 Play, TV4 Play, Aftonbladet TV och Expressen TV.

Alla artister ställer upp gratis till förmån för UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Var med du också!
Read more

Humanitarian

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (såsom Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata). Tillgång till bättre information ger människor oanade möjligheter och gör Sverige och världen mer jämnlik, rättvis och demokratisk.

Wikimedia Sverige stödjer alla 287 olika språkversioner av Wikipedia, men verkar inom Sveriges gränser. Vi sprider kunskap om dessa projekt, gör det mer lättanvänt, ger tekniskt och legalt stöd, främjar användande av dem, samt stöttar med för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attributring. Alla kan alltså dra nytta av vårt arbete.

För att förbättra Wikipedia och bidra till mer fri kunskap arbetar föreningen i nära samarbete med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare och driver mängder med projekt tillsammans med institutioner, främst museer, universitet, skolor och statliga verk som Riksantikvarieämbetet.

Vi behöver Din hjälp för att göra mer kunskap fri för alla, i hela världen!
Read more

Children and youth, Humanitarian, Opinion and influence,

Insamlingsstiftelsen Gatubarn

Insamlingsstiftelsen Gatubarn har verkat sedan 1993 för att ge utbildning, mat, hälsovård och omsorg till barn som lever i utsatthet och fattigdom. Våra pågående projekt i Brasilien och Tunisien syftar till att hjälpa barn som kommer från extremt fattiga förhållanden. Vi kämpar för att lyfta dem från ett liv på gatan till en trygg uppväxt som inger framtidstro.

Stiftelsen samarbetar med två verksamheter i Brasilien, dels en förskola som för närvarande har hand om 40 barn i åldrarna 2-6 år samt fritidsverksamheten Meninos do futuro som riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna 13-18 år.

I Tunisien stödjer vi ett barnhem i staden Kelibia som tar in föräldralösa barn i åldrarna 0-2 år. Där erbjuds omvårdnad dygnet runt i en hemtrevlig miljö. Vi har också ett samarbete med extraskolan Club Olivia och Clup Philip där utsatta flickor och pojkar i åldrarna 12-18 år får möjlighet att träffas och få stöd med sina studier samt delta i fritidsaktiviteter.

Pengarna som skänks ger barnen näringsrik kost, medicin/vård, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp. Vi arbetar med 90-konto vilket gör att vår verksamhet bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Utan dessa bidrag skulle det vara omöjligt för oss att upprätthålla vårt stöd och åtagande. Ditt bidrag är därför av stor betydelse för barnen!

*Besök vår hemsida [https://www.stiftelsengatubarn.se/fretag-1](https://www.stiftelsengatubarn.se/fretag-1) för mer information om våra projekt och hur ert företag kan bidra.*
Read more

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla.

Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.
Read more

Nordisk Hjälp

Nordisk Hjälp är **ett växande samarbete** mellan frivilliga krafter i Norden och resten av världen som alla tror på förändring. Vi jobbar tillsammans med flera gemensamma mål. Dels vill vi hjälpa och stödja fattiga, både akut och på lång sikt. Vi vill också främja den demokratiska utvecklingen i (t.ex.) Mellanöstern, göra livet lite lättare för de som har det allra svårast, och också verka för en ökad integration i Sverige. Välkommen att stötta oss som organisation med ditt värdefulla bidrag, eller stötta ett av projekten här så kan du få uppdateringar från arbetet och ett meddelande när målet är nått och vi kan starta. Vi är många som arbetar för att det här ska bli verklighet – både på heltid och på vår fritid. Och det går framåt! Vi driver **utvecklingsprojekt** i krigsdrabbade områden så att barn får gå skolan och får lära sig mänskliga rättigheter. Vi driver också **humanitära projekt** där matpaket och ambulanser når allvarligt drabbade områden. Idag har vi även **800 fadderbarn** runtom i Mellanöstern, alla med stolta faddrar runtom i Sverige – och vi samarbetar dagligen med en rad både statliga och privata finansiärer. Läs gärna mer om oss, följ våra digitala kanaler och tack för att du också engagerar dig! Read more

Fonden för Psykisk Hälsa

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell fond som samlar in medel och delar ut forskningsanslag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området. Fonden grundades 1993 under namnet Psykiatrifonden. Syftet var då som nu att öka kunskapen inom det psykiatriska och psykologiska området samt att minska fördomar om psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. Read more

Research, Opinion and influence

Mercy Ships

Mercy Ships bedriver GRATIS SJUKVÅRD till värdens fattigaste länder, framförallt i Afrika
Mercy Ships äger VÄRLDENS STÖRSTA SJUKHUSSKEPP, "Africa Mercy". 2017 står vårt nya skepp klart, då vi kan fördubblar våra hjälpinsatser.

Sedan 1978 har den kristna organisationen Mercy Ships hjälpt miljontals människor runt om vår jord. All personal på skeppet betalar för kost och logi och är volontärer, frivilliga arbetare. Här finns skola och dagis och plats för 450 besättningsmän.

Sjukhuset har 80 vårdplatser och 5 operationssalar. Här opereras och behandlas ögon, hjulbenta barn och klumpfötter. Käkkirurgi opererar stora tumörer och läpp och gomspalt. Allmän kirurgen opererar struma och bråck och Gyn har focus på VVF operationer för kvinnor med inkontinens.

Mercy Ships bidrar med bra tandsjukvård, gräver brunnar, undervisar i ekologiska odlingsmetoder där studenter finns. Mercy Ships besöker fängelser, barnhem och hem för HIV / Aids smittade.

150-200 landsmän rekryteras in till de olika teamen och får chansen att lära sig ny kunskap i ett nytt jobb där alla får vägledning och undervisning. Föreläsningar och konferenser anordnas i olika ämnen.

Syftet är att hjälpa människor med gratis sjukvård och ge hopp och helande till fattiga länder. volontärer kommer från hela välden och är alla är en liten kugge i det stora hjulet, med ett fantastiskt teamarbete!

Att se livet och hoppet komma tillbaka hos människor, är en stark upplevelse.
Tack för din gåva till Mercy Ships!
Read more

Health

Hoppets Stjärna

Hoppets Stjärna är en bistånds- och utvecklingsorganisation som sedan 1970 kämpat för att ge barn en bra start i livet. Det åstadkommer vi genom att ge dem till tillgång till utbildning, mat och vatten. Read more

Aid

Dandelion Africa

Dandelion Africa är en NGO (non-governmental organisation). Organisationens vision är att sprida kunskap, medvetenhet och att uppmuntra till engagemang. Detta görs genom att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för att förbättra och möjliggöra politiskt inflytande, hälsa och försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden i Kenya. Dandelion Africa arbetar i flera delar av Kenya med fokus på marginaliserade områden kring Nakuru, Baringo och Kajiado South. Dandelion Africa Sverige är en ideell förening som bildades år 2012. Föreningen består av en styrelse, aktiva medlemmar och volontärer som tillsammans arbetar för att stödja och främja Dandelion Africas arbete på plats i Kenya och i Sverige. Sedan år 2019 har Dandelion Africa Sverige ett godkänt 90-konto som kontrolleras via svensk insamlingskontroll. Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem och månadsgivare. Mer information hittar du på vår hemsida: [https://dandelionafrica.se/medlem/](https://dandelionafrica.se/medlem/) Read more

GIVEWATTS

Idag lever över 600 miljoner människor i energifattigdom i Afrika. Det betyder att fler än 30 miljoner familjer antingen inte har ljus efter mörkrets inbrott och istället använder fotogenlampor och vaxljus, lägger en stor del av sin osäkra inkomst på fotogen och bränsle till matlagning, och lämnas utan marginal om något händer. Detta är pengar som de annars skulle kunna använda till saker som mat, medicin, samt för investeringar som kan göra livet lite bättre och säkrare. De lever utsatt och om skörden slår fel ett år, eller en familjemedlem blir sjuk och behöver sjukvård eller medicin, försvinner deras trygghet snabbt. Samtidigt ökar CO2 utsläppen runtom världen. och avskogningen leder till att naturen gradvis blir sämre rustad att hantera klimatförändringar.

För så lite som 200 kr kan vi hjälpa ytterligare en familj att få tillgång till klimatsmart och hållbar energi. Det gör stor skillnad i deras vardag. Det påverkar utbildning genom att skolelever ägnar en timme längre studier per dag med en solenergilampa. Kvinnor sparar 2 h per dag på att samla in bränsle för matlagning. Klimatet påverkas med en besparing på den koldioxid som inte släpps ut för varje solcellslampa och klimatsmart spis som ersätter traditionella ljuskällor och vedspisar.

Bidra med en gåva och tillsammans kan vi göra en insats för en familj och samtidigt slå ett slag för miljön. Vi är väldigt stolta över vad vi gör, så berätta gärna om det för andra så hjälps vi åt att sprida budskapet till fler.
Read more

Environment and nature, Children and youth, , Education

SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd

SPES är en rikstäckande organisation som ger stöd till närstående när någon tagit sitt liv - och som förebygger att självmord sker imorgon.

När du stödjer oss bidrar du inte bara till att rädda liv utan också till att bryta tystnaden om ett av våra största samhällsproblem!

Varmt tack!
Read more

Humanitarian, , Health, Opinion and influence

Västerås stadsmission

Västerås stadsmission vill, tillsammans med andra, identifiera sociala utmaningar, söka efter fungerande lösningar och driva verksamhet som leder till människors upprättelse och delaktighet i samhället.

Vi driver verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för ungdomar och andra i behov av stöd i utsatta livssituationer och för människor i behov av sysselsättning. Vi driver också verksamheter som ger ekonomiskt överskott, till exempel vår second hand-butik. Vi är hela tiden i förändring, nya verksamheter prövas och gamla omprövas utifrån hur människor och samhällets behov förändras.

Arbetet utförs av anställd personal, personer i arbetsmarknadsåtgärder och volontärer. De anställda arbetar efter gällande kollektivavtal. Verksamheten finansieras av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer, bidrag från huvudmännen och olika myndigheter, ersättning för upphandlade verksamheter och sålda tjänster samt överskott från egna verksamheter.
Read more

Barnens rätt - vårt ansvar

196 länder har skrivit på barnkonventionen. Vi vill hjälpa världen att hålla vad den lovat alla världens barn. Med denna gåva är du med i kampen för alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Tillsammans ger vi fler barn möjlighet till en bättre framtid! Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, Health, Human Rights

Lilla barnets fond

Alla nyfödda barn kommer inte till BB.

Vart tionde barn startar sitt liv på en neonatalavdelning.

Det är ofta chockartat för föräldrar och nära omgivning när det nyfödda barnet behöver neonatalvård. Något som varje år drabbar omkring 10000 barn i Sverige. De flesta barn har snabbt övergående problem och kan lämna neonatalvården redan efter några dagar, medan, andra är svårt sjuka och kan behöva avancerad vård under lång tid.

​Fler och fler barn överlever men sjukdom i samband med födelsen kan sätta spår. För resten av livet.

Mer forskning behövs för att bättre förebygga och behandla komplikationer hos nyfödda barn. Därför startades Lilla barnets fond, av föräldrar, barnläkare och forskare som ville bidra till att samla in mer pengar till livsviktig forskning.
Read more

Evangeliska Frikyrkan

Att i både ord och handling förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit Evangeliska Frikyrkans ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Vi är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 34 000 medlemmar. Vi arbetar i ett trettiotal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika och Iberiska halvön.

Var med du också - tillsammans förändrar vi världen!

Evangeliska Frikyrkan har 90-konto anslutet till Svensk Insamlingskontroll.
Read more

Religion, Aid, Children and youth, Environment and nature, Humanitarian, Research, Opinion and influence,

Rädda Regnskog

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Föreningen är ung och energisk med en liten administration som sköts med frivilliga krafter. En så stor del som möjligt av gåvor och bidrag går direkt till de projekt vi valt att stödja. Sedan en tid tillbaka stödjer vi huvudprojekt i Ecuador, Colombia och Honduras. Read more

Environment and nature

Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ett positivare och mer inkluderande samhälle. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Våra viktigaste aktiviteter är mentorprogram och stora högtidsfiranden.

Nema Problema präglas av entreprenörsanda. Istället för långsamma beslutsprocesser och fokus på hinder ser vi möjligheter och hittar praktiska lösningar. Dessutom drivs vi av att se konkreta resultat och av att göra mest möjliga gott för världen – något vi kallar effektiv altruism. Genom att utgå från forskning, mäta resultat och använda kritiskt tänkande fördelar vi tid och tillgångar dit det har störst påverkan. Ofta beskrivs integration som något svårt och läskigt, men så behöver det inte vara. Vi, våra samarbetspartners och våra tusentals deltagare vet att integration kan vara både kul och enkelt. Det vill vi förmedla genom glädje och positivitet.

Sedan starten 2016 har vi
- möjliggjort tiotusentals möten mellan nya och etablerade i Sverige
- hjälpt hundratals nyanlända till arbetsrelaterad sysselsättning
- stöttat hundratals nyanlända i våra arbetsförberedande aktiviteter.

Varje år publicerar vi en effektrapport med våra bedrifter och resultat på nemaproblema.se/resultat.
Read more

Children and youth, Humanitarian, , , Human Rights

MAF Sweden

Vår grundinställning är att hjälpa utsatta personer och samhällen. För att nå de mest avlägsna och isolerade platserna är våra små flygplan både kostandseffektiva och tidsbesparande. Vi flyger alltså ut bistånds- och sjukvårdspersoner till de platser där vi behövs. Read more

Aid

Pandemifonden

Föreningen har till ändamål att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida
virusorsakade pandemier genom att:
• Stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar.
• Medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera,
organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade
sjukdomar.
• Upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive
pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri,
ekonomi och samhället i stort.
• Ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi.
• Bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.
Read more

Animals, Children and youth, Research, Health, Elderly, Education

Operation Mercy

Operation Mercy är en internationell bistånds- och utvecklingsorganisation med 25 års praktisk erfarenhet. För närvarande arbetar vi i 12 länder i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika med de mest fattiga och utsatta, främst kvinnor och barn genom biståndsprojekt och humanitära hjälpinsatser.

I alla länder där Operation Mercy arbetar har vi lokala team bestående av utlandsstationerade och lokal arbetskraft. Vi arbetar med katastrofförberedande kurser i många av våra projektländer. Våra hälsokurser samt vatten- och sanitetsprojekt bidrar till att öka förståelsen hur man skyddar sig vid en katastrof. Vi har kapacitetsstärkande utbildningar och "hjälp till självhjälpskurser". Våra team kan den lokala kulturen och språken. Långsiktighet är en av våra styrkor.

Varför samarbeta just med oss?
- Internationell bistånds- och utvecklingsorganisation sedan 1991, med huvudkontor i Örebro.
- Verkar i 12 länder, Mellanöstern, Asien och Nordafrika.
- 300 medarbetare varav 100 volontärer och 200 från lokalbefolkningen, som långsiktigt tränas att utveckla sitt eget samhälle.
- Hjälp-till-självhjälp, funktionshindrade, utbildning, hälsa, vattenrening, katastrofteam mm.
- Arbetet växer, behoven är stora, vi arbetar enligt välbeprövade metoder och vi ser ständigt dörrar som öppnas till nya projekt.
- 90-konto kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
- Administrativa kostnader endast 8-9 % (kravet för 90-konton är max 25 %).
- Svenska SIDA ger 9 kr för varje 1 kr vi lyckas samla in från svenska gåvogivare. 100 kr förökas på så vis till 1 000 kr, en gåva på 1 000 kr genererar 10 000 kr osv!
- Under 2014 nådde vår hjälp 406 630 personer, främst utsatta kvinnor och barn.
Read more

Research,

Psykiatrisk forskning vid USÖ

Forskning om psykiatriska sjukdomar Read more

Research

Reningsborg

Ideburen verksamhet (Second hand, sociala företag, boenden, sociala insatser för barn och unga i Göteborg och utomlands) Read more

Children and youth,

A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Via digitala kanaler, föreläsningar och metodutbildningar påverkar vi unga och vuxna direkt. Genom opinionsbildning, lobbying och kampanjer skapar vi förutsättningar för fler rökfria miljöer, en minskad acceptans för tobak samt en minskad tillgänglighet till tobak. Målet med vårt arbete är att begränsa den sociala acceptansen för tobaksbruk och tillgängligheten till tobak (två av de mest effektiva komponenterna för att minska tobaksdebuter bland unga).
Read more

Children and youth, Environment and nature, Humanitarian, Opinion and influence

Naturskyddsföreningen

Genom att sälja på Tradera till förmån för Naturskyddsföreningen slår du ett slag för natur och miljö i dubbel bemärkelse, en begagnad produkt sparar in på både råvara och utsläpp jämfört med en ny, samtidigt som din försäljning stöttar Naturskyddsföreningens arbete för en hållbar framtid på en frisk och levande planet!

Vi verkar för en hållbar konsumtionskultur och för förändrade normer och beteenden och tror att verklig förändring bygger på solidaritet i hela samhället, mellan generationer och mellan länder.

Om Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.
Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Du är också välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänka en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.
www.naturskyddsforeningen.se
Read more

Animals, Environment and nature, Opinion and influence, Education

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet

Vi är en svensk folkrörelse som verkar för ett bättre och starkare FN. Vi arbetar lokalt och globalt för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.
Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn funnits sedan 1957. Idag består vi av tusentals medlemmar och 76 anslutna riksorganisationer. I våra 69 lokala FN-föreningar bedrivs det verksamhet över hela landet och vi samarbetar även internationellt med andra FN-förbund som en del av WFUNA. FN-förbundet finns till på uppmaning av FN:s generalförsamling men är fristående från FN. På så sätt kan Svenska FN-förbundet sägas utgöra en länk mellan FN och Sveriges befolkning.

Vår vision är en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, väpnade konflikter förebyggs, det råder social och ekonomisk rättvisa och utvecklingen är hållbar. För denna vision är Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling en viktig del av vår verksamhet.

Vårt insamlingsarbete syftar framförallt till att långsiktigt stödja FN-projekt som bidrar till att förverkliga de globala målen till år 2030. Insamlingen kanaliseras till våra samarbetspartners, vilka ansvarar för att implementera projekten i fält.
Read more

Children and youth, Humanitarian, Opinion and influence, Human Rights, Education

Kronprinsessan Victorias fond

Alla har rätt till en aktiv fritid
Barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn. Radiohjälpens insamling till Kronprinsessan Victorias fond möjliggör stöd i Sverige vid bl.a. lägerverksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som ofta kräver resurser för extra personal och anpassad utrustning. Syftet är att stödja aktiviteter som bidrar till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Fonden startade 1997 som Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond, när Kronprinsessan Victoria tackade ja till att vara beskyddare för fonden.
Read more

Children and youth, Sports, Health

Loza Foundation

Hjälp Europas mest utsatta människor!
Glappet mellan fattiga och rika växer sig allt större i Europa. Barnhem och institutioner i de fattigaste områdena sitter fast i en gråzon utan förutsättningar eller resurser att själva förändra sitt tillstånd.
Loza Foundation fokuserar på de undangömda platserna i Europas fattigaste delar och hjälper där människor med särskilda behov som lever under omänskliga omständigheter.

Stiftelsen grundades 2017 som en reaktion på de levnadsförhållanden som råder för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. I samarbete med lokalbefolkningen gör vi direkta insatser på institutioner för människor med mentala och fysiska funktionshinder, på barnhem och verksamheter för kvinnor och barn i särskild utsatthet. Barn som saknar föräldrar och familj lever i särskild utsatthet och kvinnor som flyr ifrån våld och förtryck förskjuts ofta av anhöriga och har ingenstans att ta vägen.

Loza Foundation vill skapa möjligheter att bidra till en positiv utveckling i länder som inte hunnit utveckla ett socialt trygghets system. Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index: Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Kosovo.
Read more

Human Rights

Goda Nyheter -för livet

Goda Nyheter - för livet (tidigare Gideoniterna) är en ideell förening som har en 100-årig historia av bibelutdelning i Sverige. Målgrupper för utdelningen är elever på högstadiet, studenter på universitet/högskolor, vårdpersonal, militär samt personal inom polis och räddningstjänst. Utplacering av biblar görs också på hotellrum, på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och fängelser.

Målet för all bibelutdelning är att ge människor en chans att läsa evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, och ta ställning till hans budskap.

Internationellt sker bibelutdelning i samarbete med ShareWord Global i Kanada, som har arbete i ett 30-tal länder i världen.
Read more

Religion

Projekt Nima

### PROJECT NIMAS HUVUDÄMNEN ÄR: * Människohandel. Barnhandel. Barnarbete. * Kvinnorätt. Barn rätt. Mänskliga rättigheter. * Korruption. * Skola. Undervisning. * Life-education. Idén till Project Nima föddes 2011 och växte sedan till att registreras som ideell förening 2015.\ 2018 beviljades vi 90-konto! För mer information om organisationen och våra huvudämnen besök gärna vår hemsida: www.projectnima.org Read more

Suicide Zero

Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. De allra flesta kan vi rädda.

Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som, sedan 2013, arbetar mot en nollvision för självmord i Sverige. Detta genom att bilda opinion, påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Suicide Zero är medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige samt kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.
Read more

Children and youth, Research, Opinion and influence, , Health, Human Rights, Elderly, Education

CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en ideell organisation som erbjuder rehabilitering till cancerdrabbade. Vår vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering.

Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom extrem trötthet, smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och många cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att komma vidare.
Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt – men många står idag utan rehabilitering. Sjukvården har inte resurser att erbjuda cancerrehabilitering till alla som behöver det. Bland våra rehabdeltagare är det endast 1 av 5 som uppger att de erbjudits rehabilitering av vården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt – vi finns där när samhällets resurser inte räcker till.
Read more

Humanitarian, , Health

EFS

Din gåva till EFS mission går till evangelisation, utbildning, sjukvård och mycket mer. Vår vision är att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Tillsammans med systerkyrkor och partner över hela världen arbetar vi för att det ska ske. För att kunna göra detta är vi helt beroende av människor gåvor.

EFS internationella mission arbetar utifrån tre prioriterade områden: evangelisation, utbildning och diakoni.

Evangelisation
Vår missionskallelse handlar om att nå vidare med evangeliet. Det är Jesu kallelse till sina lärjungar och vi får vara med och bära det uppdraget vidare. Detta görs bland annat via stöd till projekt inom evangelisation, församlingsutveckling och mediamission.

Utbildning
För att missionsarbetet ska ha en stabil grund behövs utbildning med en helhetssyn på människan. Ökad kunskap och utbildning leder till förutsättningar för människor att forma sina liv och ta vara på de resurser de har. Utbildning inom teologi, ledarskap, hälso- och sjukvård med mera har till syfte att tjäna hela människan.

Diakoni
Jesus kallar oss till kärlek och omsorg om människors konkreta livssituation. Hälso- och sjukvård, barn och kvinnors rättigheter, utvecklingsarbete, miljö- och demokratifrågor är viktiga som ett uttryck för Guds kärlek till alla människor. Skolor, sjukhus och liknande är platser där människor kan komma i direkt kontakt med evangeliet om Jesus Kristus.

EFS verksamhet kontrolleras av Svensk insamlingskontroll för att garantera att gåvorna används rätt.
Read more

Religion, Children and youth, Humanitarian, , Human Rights

Do Good Now

Do Good - Feel Good! Vi bjuder in dig att följa med på en resa för mänskliga rättigheter, mot människohandel och förtryck.

Do Good Now arbetar för att motverka människohandel för kommersiella, sexuella ändamål. Vi gör detta genom att
- erbjuda ett trygga hem och utbildning till utsatta barn
- sprida information om efterfrågan på människohandel
- hjälp till självhjälp genom utbildningsprogram

Människohandel är ett globalt problem. Efterfrågan på människor för kommersiella och sexuella ändamål förekommer alla delar av världen. Särskilt utsatta är barn. Enligt Ecpat, FNs organ mot handel med barn, utnyttjas miljoner minderåriga, i den industri som kallas "Human Trafficking". Av dessa har 95 procent upplevt sexuellt utnyttjande.

Transithem för barn i Nepal
Sedan 2010 arbetar Do Good Now med att sponsra skyddade boenden, så kallade transithem, för drabbade barn i Nepal. Do Good Now samarbetar på plats med den lokala organisationen ABC Nepal kring tre befintliga transithem. Ett fjärde planeras att byggas under 2020 och 2021. Utöver transithemmet kommer Do Good Now även att bygga ett bed and breakfast där kvinnor som utnyttjats i andra länder kan få arbete.
År 2020 fick Do Good Now ett så kallat 90-konto, vilket är en kvalitetsstämpel för frivilligorganisationer som samlar in medel för välgörande ändamål.

Välkommen Changemaker! Låt oss göra skillnad tillsammans.
Do Good - Feel Good
Do Good Now Global Team
www.dogoodnowglobal.com
Read more

Children and youth, Humanitarian, Human Rights, Education

Riksföreningen Aktiva Synskadade

Riksföreningen Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden förening, med ändamål att främja fritidsverksamhet för personer med synnedsättning, samt medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende. Vi har särskild inriktning mot barn och unga, som löper högre risk att leva ett isolerat och stillasittande liv – idrott och rörelse är därför en av hörnstenarna i vår verksamhet. I föreningen får man möjlighet att träffa nya vänner, utmana sig själv och byta erfarenheter.

Aktiva Synskadade kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto.
Read more

Children and youth, Health

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
Read more

Humanitarian, Health

Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor ett hem och en bättre framtid. Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. Read more

Humanitarian

Barnhjälpen

Barnhjälpen vill tillsammans med faddrar ge barn en framtid. Tack vare faddrarnas stöd kan negativa mönster brytas. Barnen får möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa.

Barnhjälpen är en del av det arbete som drivs via Evangeliska Frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
Read more

Children and youth

Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse

Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande sjuka, handikappade och flyktingar. Read more